1.

Üldsätted

1.1.

Käesolevad ELERNET EST OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingu tüüptingimused madalpingel (edaspidi tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist kodu- ja äritarbijale (edaspidi: ostja või pool) madalpinge liitumispunktis ja jaotatud võrguteenuse müüki

1.2.

Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate võrgulepingute ja käesolevate tüüptingimuste kehtima hakkamise ajal jõus olevate võrgulepingute (edaspidi ühiselt võrguleping) kohta. Tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatu osa.

1.3.

Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on võrgulepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on võrgulepingule otseselt lisatud.

1.4.

Füüsilisest isikust ostja annab võrguettevõtjale, võrguettevõtja nimetatud müüjale ja võrguettevõtja poolt võrgulepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmiseks kasutatavatele kolmandatele isikutele ja isikutele, kellele võrguettevõtja on loovutanud võrgulepingust tulenevad nõuded ostja vastu (sh arvete valmistamise ja edastamisega tegelevatele trüki- ja postitusteenuste osutajatele, panga-ja inkassoteenuste osutajatele), nõusoleku võrgulepingus märgitud ja võrgulepingu täitmise käigus saadud ostja isikuandmete (sh isikukood, ees-ja perekonnanimi, võrguteenuste tarbimise maht ja maksumus, võlakohustused, võrgulepingus märgitud ostja aadress) töötlemiseks võrgulepingu täitmise eesmärgil. AS Krediidiinfo maksehäireregistris on kõnealused isikuandmed kättesaadavad kuni 3 (kolme) aasta jooksul arvates ostja poolt võrgulepingu täitmisest.

1.5.

Võrguettevõtja järgib füüsilisest isikust ostja isikuandmete töötlemisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

1.6.

Füüsilisest isikust ostjal on kõik isikuandme kaitse seadusest tulenevad andmesubjekti õigused, s.h õigus võtta oma nõusolek edasiseks  isikuandmete töötlemiseks tagasi.

1.7.

Võrgulepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et talle on antud piisav võimalus võrgulepingu, sealhulgas tüüptingimuste ja hinnakirjade, sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud, võrgulepingu s.h tüüptingimuste sisust aru saanud ja nõustub võrgulepinguga.

2.

Mõisted

2.1.

Võrgulepingus (sh tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui võrgulepingust ei tulene teisiti:

2.1.1.

edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik euro senti/kWh);

2.1.2.

edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – euro senti/kWh);

2.1.3.

edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – euro senti/kWh);

2.1.4.

jaotatud võrguteenuse müük – võrguteenuse müük tarbimiskohtades, mis on seotud liitumispunkti(de)ga ehitise siseelektripaigaldise kaudu;

2.1.5.

katkestus – võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine (sealhulgas remondi või ehitustegevuse käigus võrguettevõtja algatusel tehtav katkestus) või osaline või täielik elektrilise ühenduse katkemine võrguettevõtja võrgus, mille tulemusel ostja elektripaigaldis ei tööta normaaltingimustel. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;

2.1.6.

kokkulepitud tarbimise teatis – ostjale esitatud teatis, milles on ära näidatud tarbitava elektrienergia prognoositud kogused kalendrikuude lõikes 12 järjestikuseks kalendrikuuks;

2.1.7.

madalpinge – pinge kuni 1000 V;

2.1.8.

mõõteseade – kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks, sealhulgas elektriarvesti, tariifijuhtimiskell, mõõtetrafo ja peakaitse;

2.1.9.

nimipinge – 1×220 V, 1×230 V, 3×220 V, 3×220/380 V või 3×230/400 V;

2.1.10.

nõuetekohane mõõtesüsteem – võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ning mõõteseadet ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus-, valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasa arvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetekohane;

2.1.11.

tarbimiskoht – koht, kus ostja kasutab/võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat

2.1.12.

tüüptarbimisgraafik – elektrienergia koguse jaotamise ajagraafik kuude lõikes protsentides aastatarbimisest. Tüüptarbimisgraafiku omistab võrguettevõtja ostja tarbimiskohale sõltuvalt tarbimiskoha tüübist, tarbimise iseloomust ja tarbitavast aastakogusest.

2.1.13.

võrgutasud – edastamistasu, võrguühenduse kasutamise tasu ja mõõtesüsteemitasu

2.1.14.

võrguteenus – võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis ja/või elektrienergia edastamine liitumispunktini ja/või edastatud elektrienergia mõõtmine ja/või määramine;

2.1.15.

võrguühenduse kasutaja – isik, kes kasutab võrguteenuseid võrguühenduse kaudu;

2.1.16.

võrguühenduse läbilaskevõime – võrguettevõtja poolt ostjale lubatud võrguühenduse kaitseseadme nimivool.

3.

Võrguteenuste osutamine ja kvaliteedinõuded

3.1.

Võrguettevõtja osutab ostjale võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel võrguteenuseid. Võrguettevõtjal on õigus keelduda võrguteenuste osutamisest elektrituruseaduses sätestatud alusel.

3.2.

Liitumispunkti asukoht on määratud vastavalt võrgueeskirjale.

3.3.

Võrguühenduse läbilaskevõime, võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõõtepunkti asukohad määrab võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui korterelamus on või paigaldatakse mõõtekeskus, võib võrguettevõtja ostjat sellest eelnevalt teavitades viia kortermaja tarbimiskohtade mõõtepunktid kortermaja mõõtekeskusesse. Võrguettevõtja võib tarbimiskoha(kohtade) mõõtepunktid üle viia kauglugemisele, ostjat sellest eelnevalt teavitades.

3.4.

Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral”(edaspidi: kvaliteedinõuded).Võrguettevõtja juhindub Eesti Standardist EVS-EN 50160:2000 “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused” ning tagab normaaltingimustel liitumispunktis pinge vastavuse aeglaste pingemuutuste osas pingestandardile. Eelnimetatud pingekvaliteedinõuete rikkumise korral (edaspidi: pingeprobleem) teavitab ostja sellest võrguettevõtjat.

3.5.

Võrguettevõtja vähendab asjakohase kalendrikuu võrgutasusid 50%, kui ostja on teavitanud või teavitab võrguettevõtjat pingekvaliteedi nõuete rikkumisest ja võrguettevõtja kinnitab seda.

3.6.

Kui võrguettevõtja on vastavalt punktile 3.5. alandanud võrgutasusid ja pingestandardile vastava metoodikaga pinge mõõtmise teel, millega mõõdetakse nädalases ajavahemikus toitepinge efektiivväärtusi 10 minutiliste keskväärtustena, tuvastatakse, et liitumispunktis pinge vastab pingestandardile või pärast võrgu rekonstrueerimist ei asu liitumispunkt toitealajaamast piki liini kaugemal kui 1200 m, tasub ostja võrgutasusid vastavalt hinnakirjale.

3.7.

Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja pingekvaliteedi kontrolli aeglaste pingemuutuste osas. Kui kontrollimisel selgub, et pingekvaliteet osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kontrolli kulud võrguettevõtja. Kui pingekvaliteet osutub nõuetele vastavaks, kannab pingekvaliteedi kontrolli kulud ostja.

3.8.

Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei ületa võrgulepingus või õigusaktides sätestatud aega.

3.9.

Punktis 3.8. kehtestatud nõuded ei kehti punktides 11.4. ja 11.5 sätestatud rikkumise vabandatavuse s.h vääramatu jõu korral.

3.10.

Punktis 3.8. nimetatud katkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad kas ühel punktides 5.2.; 5.3.; 11.4 ja/või 11.5 loetletud põhjustest või poolte kokkuleppel.

3.11.

Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

3.12.

Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral, vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasusid:

3.12.1.

7,99 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;

3.12.2.

15,98 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse 48-96 tundi;

3.12.3.

23,97 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

3.13.

Võrguettevõtja vähendab võrgutasusid punktis 3.12. sätestatud ulatuses 1 kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.

3.14.

Võrguettevõtja ei vastuta pingekvaliteedi ja katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.

4.

Nõuded elektripaigaldistele

4.1.

Pooled tagavad, et nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele. Pooled tõendavad elektripaigaldise vastavust õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele õigusaktides sätestatud dokumentatsiooniga.

4.2.

Võrguettevõtja tagab temale kuuluva mõõtesüsteemi nõuetekohasuse ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (sealhulgas kontrolli, vahetuse või taatluse). Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemi kontrolli. Kui kontrollimisel või taatlemisel selgub, et mõõteseade osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kontrolli ja taatlemise kulud võrguettevõtja. Kui mõõteseade osutub nõuetele vastavaks, kannab mõõteseadme kontrolli ja taatlemise kulud ostja. Kui mõõteseadme viga on suurem, kui lubatud, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 1 aasta ulatuses tagasiulatuvalt.

4.3.

Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teiste isikute elektriseadmete kasutamist ja/või mille kasutamine ei ole lubatud.

4.4.

Ostja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises.

4.5.

Ostja tagab katkestuse korral elektrienergia reservtoiteseadme(t)e kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise võrgust.

4.6.

Kui ostja soovib oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasneda võivate liigpingete vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme.

5.

Võrguühenduse katkestamine

5.1.

Võrguettevõtja teavitab (välja arvatud p.5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4 toodud juhtudel) võrguühenduse katkestamisest või lülitustoimingutest ostjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras ning ostja võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.

5.2.

Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskoh(t)a(de)le katkestus(ed) või lubada nende tekkimist:

5.2.1.

avariiolukorras ja rikke korral, kui see on vältimatu elu, tervise või vara kaitse tagamiseks, elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks, avariiolukorra või rikke likvideerimiseks, ärahoidmiseks või kahju vältimiseks;

5.2.2.

kui ostja kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus;

5.2.3.

erakorralistes olukordades piiratakse ostja poolt elektrienergia tarbimist vastavalt õigusaktidega sätestatud korras kehtestatud piiramiste graafikule;

5.2.4.

katkestus on tingitud vääramatust jõust;

5.2.5.

võrgu- ja/või elektrilepingu olulisel rikkumisel;

5.2.6.

võrgus ehitus- , remonditööde ja muude hooldustööde tegemiseks;

5.2.7.

elektrienergia müüja põhjendatud taotlusel;

5.2.8.

ostja taotlusel;

5.2.9.

muul seaduses sätestatud alusel.

5.3.

Oluliseks võrgulepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:

5.3.1.

ei ole maksnud võrgu- ja/või elektrilepinguga ettenähtud tasu;

5.3.2.

ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme või plomme;

5.3.3.

kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;

5.3.4.

kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult. ei taga hiljemalt 30 päeva jooksul asjakohase teate edastamisest võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, s.h. kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;

5.3.5.

rikub võrgulepingust tulenevaid kohustusi nii, et võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda võrgulepingu täitmise jätkamist.

5.4.

Ostja ei või taastada võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui ostja taastab võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib võrguettevõtja nõuda ostjalt võrguühenduse taaskatkestamiseks tehtud kõigi kulutuste hüvitamist.Kui katkestus toimus ostja süül, taastab võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui ostja on hüvitanud võrguühenduse taastamisega sh lülitustoimingutega seotud kulutused või annab võrguettevõtja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste hüvitamise kohta.

5.5.

Võrguühenduse katkestamine käesolevate tüüptingimuste punktis 5 nimeatatud alustel ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest.

5.6.

Ostja võib taotleda võrguettevõtjalt võrguühenduse katkestamist, tasudes selle eest võrguettevõtja hinnakirja alusel.

6.

Edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine

6.1.

Edastatud elektrienergia koguse mõõdab või määrab võrguettevõtja võrgulepinguga sätestatud korras.

6.2.

Arvesti näite ning muid mõõtmisega seotud andmeid sisaldavad võrguettevõtja koostatud dokumendid on arvete esitamise aluseks.

6.3.

Ostja võtab võrguettevõtjaga kokkulepitud makseperioodi viimase kuu viimasel päeval arvesti näidud ja teatab võetud näidud võrguettevõtjale 3 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti Kui tarbimiskohta on paigaldatud kauglugemisega mõõtesüsteem, siis võtab arvesti näidud võrguettevõtja. Uue hinnakirja jõustumisel esitab ostja võrguettevõtjale näidud uue hinnakirja jõustumise kuupäeva seisuga 7 päeva jooksul.

6.4.

Võrguettevõtja võtab kontrollnäidu igast mõõtepunktist vähemalt 1 kord 2 aasta jooksul . Kontrollnäidu alusel võib võrguettevõtja viia võrguteenuste ja elektrienergia arvestuse vastavusse tegeliku kasutamisega, sealhulgas esitada täiendava arve.

6.5.

Kui ostjale kuuluva 1-faasilise elektripaigaldise nimivõimsus ei ületa 50 W, siis võrguettevõtja ei paigalda mõõtesüsteemi. Tarbitud ja edastatud elektrienergia kogus määratakse 50 W võimsuse ja kasutustundide alusel. Ostja tasub võrguteenuste eest edastamistasu põhitariifiga. Ostja soovil lõpetab võrguettevõtja käesoleva punkti kohaldamise ja paigaldab tarbimiskoha mõõtepunkti elektrienergia ja võrguteenuste koguste määramiseks mõõtesüsteemi.

6.6.

Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse õigusaktides sätestatud korras.

7.

Edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine jaotatud võrguteenuse müügil

7.1.

Kui võrguettevõtja mõõdab jaotatud võrguteenuse müügil osutatud võrguteenuste ja tarbitud elektrienergia koguseid nii liitumispunktis kui ka mõõtepunktides peale liitumispunkti, siis koguste erinevuse korral:

7.1.1.

võrguettevõtjal on õigus jaotatud võrguteenuse müügil määrata tasumiseks nende koguste vahe täpsusega 1 kWh:

7.1.1.1.

võrguühenduse kasutajale;

7.1.1.2.

nimetatud isiku puudumisel ehitise elektripaigaldise haldajale;

7.1.1.3.

punktides 7.1.1.1 ja 7.1.1.2. nimetatud isikute puudumisel tarbimiskohtadega seotud ostjatele proportsionaalselt tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia kogustele;

7.1.2.

võrguettevõtja esitab arve koguste vahe eest tasumiseks:

7.1.2.1.

kõigis mõõtepunktides kauglugemise olemasolul kord kuus;

7.1.2.2.

kauglugemise puudumisel punktis 6 sätestatud viisil kindlaksmääratud koguste alusel vähemalt kord aastas, kuid mitte sagedamini kui kord kuus;

7.1.3.

võrguteenuste koguste vahe eest tasutakse edastamistasu põhitariifiga, millele lisanduvad õigusaktidega sätestatud tasud ja maksud.

8.

Osutatud võrguteenuste eest arvete esitamine

8.1.

Võrguettevõtja esitab ostjale osutatud võrguteenuste kohta arve 1 kord kuus, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Võrguettevõtjal on sõltuvalt ostja poolt tarbitavast kogusest õigus muuta arvete esitamise sagedust. Kui ostja eelmise 12 kuu tarbimine jääb alla 250 kWh, on võrguettevõtjal õigus esitada ostjale osutatud võrguteenuste eest arve üks kord aastas. Võrguettevõtja saadab ostjale sellekohase teate. Ostjal on võrguettevõtjalt õigus nõuda arvete esitamist vastavalt võrgulepingus kokkulepitud sagedusele.

8.2.

Arve väljastatakse ostjale vastavalt kokkulepitule paberkandjal või elektrooniliselt.

8.3.

Võrguettevõtja väljastab ostjale arve hiljemalt 5 päeva jooksul pärast näitude saamist. Kui näitude võtmine on vastavalt võrgulepingule võrguettevõtja kohustus, esitab ta ostjale osutatud võrguteenuste kohta arve hiljemalt 7. kuupäevaks.

8.4.

Kui ostja ei teata võrgulepinguga ettenähtud tähtaegadel arvesti näite, on võrguettevõtjal õigus esitada võrguteenuste eest prognoosarve, kus osutatud võrguteenuste ja tarbitud elektrienergia kogused on arvutatud ostja varasema või oodatava tarbimise alusel. Kui ostjale on esitatud järjestikku rohkem kui üks prognoosarve, on võrguettevõtjal õigus ostja poolt tarbitud elektrienergia koguste täpsustamiseks võtta näidud ise ja esitada ostjale täiendav arve, sealhulgas näitude võtmise eest.

8.5.

Kui ostja ei ole saanud võrguettevõtjalt arvet võrgulepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest võrguettevõtjat koheselt teavitama.

8.6.

Kui arveldamine toimub kokkulepitud tarbimise alusel, viib võrguettevõtja ostja tarbimiskoha arveldamise üle tüüptarbimisgraafiku alusel määratud kogustele.

8.7.

Võrguettevõtja esitab arve kokkulepitud tarbimise alusel kuni tarbimiskoha arveldamise üleviimiseni tüüptarbimisgraafiku alusel määratud kogustele.

8.8.

Võrguettevõtja ja ostja, kelle arveldamine ei toimu kokkulepitud tarbimise alusel, võivad kokku leppida tarbimiskoha arveldamise üleviimises tüüptarbimisgraafiku alusel määratud kogustele.

8.9.

Tüüptarbimisgraafiku alusel arveldamist ei kasutata tarbimiskohas, kuhu on paigaldatud kauglugemisega mõõtesüsteem.

8.10.

Arveldamisel tüüptarbimisgraafiku alusel esitab võrguettevõtja ostjale arve tarbimiskohale omistatud tüüptarbimisgraafiku ja tarbimiskoha aastase tarbimise alusel arvutatud koguste põhjal. Tüüptarbimisgraafiku alusel jaotatavaks aastatarbimise koguseks võetakse viimase 12 kuu summaarne tarbimine.

8.11.

Võrguettevõtja korrigeerib jooksvalt viimase 12 kuu summaarset tarbimist kõigi ostja poolt võetud ja teatatud või võrguettevõtja poolt fikseeritud näidu(näitude) alusel. Ostja võtab ja teatab näidu(d) võrguettevõtjale võrguettevõtjaga kokkulepitud kuupäeval vähemalt üks kord aastas.

8.12.

Võrguettevõtja arvestab korrigeerimise tulemusel tekkinud erinevust prognoositud ja tegelikult tarbitud kogus(t)e vahel ja esitab selle maksumuse järgmisel ostjale tüüptarbimisgraafiku alusel esitataval arvel

8.13.

Kui muutub tarbimiskoha tüüp, tarbimise iseloom või aastatarbimise kogus, võib võrguettevõtja omistada tarbimiskohale teistsuguse tüüptarbimisgraafiku.

9.

Võrgutasude maksmine

9.1.

Ostja maksab võrguettevõtjale võrgutasusid hinnakirja alusel.

9.2.

Ostja maksab võrguühenduse kasutamise ampripõhist tasu võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsme nimivoolu suuruse alusel.

9.3.

Kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja võrguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi.

9.4.

Kui tarbimiskoha elektripaigaldis on ühendatud ehitise liitumispunktiga ehitise sisejuhtmestiku kaudu (näiteks korter korterelamus) ja ostja valib võrguteenuse eest tasumiseks püsitasudega hinnapaketi, maksab ta selles tarbimiskohas edastamistasu, võrguühenduse kasutamise ampripõhist tasu ja mõõtesüsteemi põhist tasu. Ampripõhise tasu aluseks olevate amprite määramiseks jaotatakse ehitise võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsme nimivoolu suurus tarbimiskohtadele kõigi sisejuhtmestiku kaudu ühendatud tarbimiskohtade arvu järgi või ehitise elektripaigaldise haldaja otsusel võrdeliselt tarbimiskohtade kaitsmete nimivooludega, tulemus ümardatakse sajandikeni (kahe kohani pärast koma).

9.5.

Kui tarbimiskoha liitumispunktis on ühefaasiline võrguühendus, siis võrguettevõtja jagab hinnakirjades toodud võrguühenduse ampripõhise kasutamise tasu kolmega ja ümardab tulemuse sajandikeni (kahe kohani pärast koma).

9.6.

Hinnakirjas on toodud 3-faasilise võrguühenduse kasutamise tasu 3 x 380 (400) V pinge korral. Kui ostja tarbimiskoha liitumispunktis on pinge 3 x 220 V, siis võrguettevõtja jagab hinnakirjades toodud võrguühenduse ampripõhise kasutamise tasu teguriga 1,732 ja ümardab tulemuse sajandikeni (kahe kohani pärast koma).

9.7.

Ostja maksab võrguettevõtjale võrguteenuste eest ja muud võrgulepingust tulenevad tasud arvete alusel nendel märgitud maksetähtpäevadeks, viidates arvel olevale viitenumbrile.

9.8.

Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja või võrguettevõtja poolt nimetatud müüja arvelduskontole või kassasse.

9.9.

Kui ostja ei maksa arvet märgitud maksetähtpäevaks, maksab ta võrguettevõtjale kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval. Kui ostja peab maksma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusest esmalt viivis ja seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.

9.10.

Kui ostjal tekib ettemaks, jätab võrguettevõtja selle järgmiste tasude katteks. Ostja nõudmisel teeb võrguettevõtja ostjale tagasikande kahe (2) tööpäeva jooksul.

9.11.

Ostja maksab võrguettevõtja nõudmisel ettemaksu kui:

9.11.1.

ostja pole maksnud võrgulepingust tulenevaid rahasummasid

9.11.2.

ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust, samuti juhul, kui muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks täita lepingust tulenevaid kohustusi.

9.11.3.

Punktis 9.11. nimetatud juhtudel ei või ettemaksu suurus ületada 2 kuu tasu, mis on määratud viimase 12 kuu tarbimise alusel.

9.12.

Võrgutasudele lisanduvad õigusaktidega sätestatud tasud ja maksud.

9.13.

Kui ostja ei nõustu võrguettevõtja esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest võrguettevõtjat kirjalikult kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab ostja aktsepteeritud osa vastavalt võrgulepingule. Võrguettevõtja kontrollib ostja avaldust ja teatab ostjale kontrolli tulemustest 10 päevajooksul pärast teate kättesaamisest. Võrguettevõtja võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui ostja avaldus ei olnud põhjendatud, maksab ostja tasu koos viivisega.

10.

Hinnapaketi vahetamine

10.1.

Müüja hinnakiri koosneb põhitariifiga hinnapaketist ja ajatariifiga paketist.

10.2.

Ostjal on võimalik vahetada hinnapaketti tehes selleks vastavasisulisel taotluse võrguettevõttele.

10.3.

Paketivahetuse korral kohustub Ostja tasuma paketi vahetusega kaasnenud kulud (mõõteseadme väljavahetamisega seotud kulud).

11.

Vastutus kohustuse rikkumise eest

11.1.

Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.

11.2.

Ostja vastutab tema omandis või valduses olevas ehitises või selle osas või piirdega piiratud alal asuva tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest.

11.3.

Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide kahjustustest, kaotsiminekust, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi, sealhulgas tariifilülitusseadme rikkest või selle näitude mõjutamisest või moonutamisest.

11.4.

Pool ei vastuta oma võrgulepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.

11.5.

Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, sealhulgas:

11.5.1.

loodusõnnetused;

11.5.2.

elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteerimisnorme ületav äike, tuul ja jäide;

11.5.3.

tulekahju;

11.5.4.

majandusblokaad elektrisüsteemiga ühendelektrisüsteemis töötavate riikide vahel;

11.5.5.

streik;

11.5.6.

diversiooniakt;

11.5.7.

eriolukorra väljakuulutamine;

11.5.8.

süsteemihalduri õiguspärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks;

11.5.9.

elektri tarbimise piiramine vastavalt seadusele.

11.6.

Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

11.7.

Pool võib võrgulepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest, või võrgulepingust s.h tüüptingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest, tüüptingimustest või võrgulepingust ei tulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.

11.8.

Kui mõõtesüsteemi või selle osa rikke, rikkumise või kadumise põhjustas ostja, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus- asendus- või ümberehituskulud.

11.9.

Pool hüvitab teisele poolele võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otsene varaline kahju hõlmab eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vä-henemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa s.h mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud.

11.10.

Kui kohustuse rikkumisega tekitatakse kahju lepingu pooleks mitteolevale isikule kuulub selline kahju hüvitamisele üksnes juhul, kui:

11.10.1.

kolmanda isiku huvid või õigused on lepingu täitmise käigus ohustatud samal määral kui kohustust mitterikkunud poole enda huvid või õigused ja

11.10.2.

võib eeldada kohustust mitterikkunud poole tahet kolmanda isiku huvisid või õigusi kaitsta ja

11.10.3.

kohustust mitterikkunud poole tahe kolmanda isiku huvisid või õigusi kaitsta ning kolmas isik on kohustust rikkunud poolele äratuntavad.

11.11.

Kahju ei kuulu hüvitamisele ulatuses, milles kahju ärahoidmine ei olnud selle kohustuse või sätte eesmärgiks, mille rikkumise tagajärjel kahju hüvitamise kohustus tekkis. Pool peab hüvitama üksnes kahju, mida ta nägi rikkumise võimaliku tagajärjena ette või pidi ette nägema lepingu sõlmimise ajal, välja arvatud juhul, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu

11.12.

Kui võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendus on võrguettevõtja nõusolekuta taastatud, tasub ostja võrguettevõtjale leppetrahvi võrguettevõtja poolt punkti 6 alusel ostjale määratud elektrienergia ja võrguteenuste koguse maksumuse 1-kordses määras

12.

Teavitamine

12.1.

Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus märgitud või teisele poolele kirjalikult teatatud kontaktandmetel.

12.2.

Võrguettevõtja teavitab ostjat plaanilistest katkestustest kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus fikseeritud kontaktandmetele tuginedes.

12.3.

Riketest tingitud katkestustega seotud teavet väljastab infotelefon (+372) 56217927.

12.4.

Kui ostjal on eluruum, mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, teavitab ta sellest võrguettevõtjat.

12.5.

Ostja teatab võrguettevõtjale katkestusest elektririkete telefonil (+372) 56217927.

12.6.

Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab võrguettevõtja ostjale eelnevalt veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

12.7.

Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab ostja võrguettevõtjat 14 päeva jooksul.

12.8.

Ostjal on õigus võrguettevõtjalt saada teavet mõõtesüsteemi, selle juurde kuuluvate lülitite ning nendel asuvate plommide kohta.

12.9.

Võrgulepingule allakirjutamisega annab ostja võrguettevõtjale nõusoleku võrguettevõtja telefoninumbrile saabunud ostja kõnede salvestamiseks ning kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude ostja poole tehtud toimingute tõendamiseks.

12.10.

Võrguettevõtja võib omal algatusel vabastada ostja lepingus või tüüptingimustes sätestatud ostja kohustuse täitmisest, teavitades sellest kirjalikult ostjat.

13.

Võrgulepingu muutmine

13.1.

Võrgulepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel või muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või seaduses ettenähtud alustel.

13.2.

Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirju ja tüüptingimusi, järgides seaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.

13.3.

Võrguettevõtja teavitab ostjat hinnakirjade ja tüüptingimuste muutmisest vähemalt ühes üleriigilises päevalehes. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

14.

Võrgulepingu kehtivus

14.1.

Võrguleping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt või poolte vahel kokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on võrgulepingu sõlmimise ajal võrgu-ühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamisest.

14.2.

Võrguleping lõpeb

14.2.1.

tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõppemisest;

14.2.2.

poolte kirjalikul kokkuleppel;

14.2.3.

võrgulepingu ülesütlemisel võrgulepingus ja õigusaktides nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel;

14.2.4.

äritarbija lõppemisel.

14.3.

Kodutarbijast ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Äritarbijast ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

14.4.

Ostja teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõtjale arvesti lõppnäidud, võimaldab võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahtiühendamise, samuti maksab arvel näidatud tähtpäevaks kõik võlgnetavad summad sh võrgulepingust tulenevad tasud.

14.5.

Kui pool ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei pea säilitama.

14.6.

Kui ostja ei ole kolme (3) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja tagama võrgu-ühenduse kasutamise võimalust.

15.

Erimeelsuste lahendamine

15.1.

Võrgulepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

15.2.

Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

15.3.

Kui võrgulepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

16.

Müüja kontaktandmed

16.1.

Müüja üldmail on info(at)elernet.ee.

16.2.

Kontakt e-mail on info(at)elernet.ee.

16.3.

Kontaktaadress Kadri tee 2-3, Tallinn 10127.

16.4.

Kontaktandmete muutumisest annab müüja ostjale teada 3 päeva jooksul.